Ing. Otto Horský, CSc. (1938, Prostějov)

Narodil se 13. dubna 1938 v Prostě­jově,ve městě, v němž od nepaměti přežíval duch podnikatelských aktivit. Zde také absolvoval základní školní vzdělání a gymnázium, po jehož dokončení se přihlásil ke studiu přírodních věd, a to geologie. Tento cíl sledoval již od svých třinácti let, kdy našel první zkameněliny korálů ve světoznámém čelechovickém devonu. Během studií geologie na Vysoké škole báňské v Ostravě se postupně zaměřil na inženýrskou geologii. Již tehdy si vytkl jasný cíl – pracovat jako expert v zemích Latinské Ameriky a poznat osobně život indiánů. Svému cíli se začal přibližovat ihned po dokončení studií. Roku 1978 obhájil na Vysoké škole báňské kandidátskou práci v oboru inženýrské geologie na téma moderních průzkumných metod pro přehrady.

V roce 1960 nastoupil do Geotestu Brno, kde postupně prošel řadou odborných a hospodářských funkcí. Mezi stěžejní odborné práce během jeho praxe patřil inženýrsko-geologický průzkum pro československou nejvyšší přehradu a přečerpávací elektrárnu v Dalešicích a průzkum pro více než dvacet dalších přehrad.

Od roku 1967 řešil havarijní situaci břehů Oravské přehrady. Metodika moderně pojatého inženýrsko-geologického průzkumu pro přehrady na příkladu 104 metrů vysoké hráze v Dalešicích se stala tématem jeho kandidátské práce, kterou obhájil v roce 1978. Této oblasti činnosti a výzkumu se věnoval po celou dobu odborné praxe a dále ji s využitím vlastních poznatků rozpracoval. Výsledky jeho prací posloužily v praxi při řešení analogických případů a byly publikovány doma a i v zahraničí.

V letech 1974 – 1976 praco-val v Peru jako vedoucí technické kanceláře, která spolupracovala s peruán-skými institucemi zejména v oblasti projekce vodních staveb. Uzavřel a spolu s českýmii projekčními organizacemi realizoval mimo jiné geotechnický průzkum pro podzemní hydrocentrálu Mantaro – Restitución. Upozornil na skalní sesuv v místě již vybudované přehrady Tablachaca na řece Mantaro. Jako expert se zůčastnil prací při geotechnickém průzkumu pro rozšíření hydroenergetického potenciálu vodní elektrárny Machu Picchu.

Od roku 1978 do1982 působil na Kubě jako hlavní poradce ministerstva stavebnictví pro inženýrskou geologii, v letech 1984 až 1988 pak vedl inženýrskogeo­logický průzkum pro přečerpávací vodní elektrárnu na Kubě v pohoří Escambray a současně koordinoval práce na projektu přečerpávací elektrárny další československé expedice v provincii Oriente.

V letech 1991 až 1994 pracoval v Madridu jako generální ředitel česko- španělské akciové společnosti pracující v geologii, hydrogeologii a ekologii. V roce 1994 začal podnikat v oblasti provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací. V rámci těchto aktivit navštívil Mexiko, Chile, Brazílii a Kubu a ve spolupráci s Geotestem a. s., realizoval další práce ve Španělsku a na Kanárských ostrovech.

V letech 2010 až 2012 spolupracoval jako expert koordinátor na projektu přehrady Bawanur v Severním Iráku, v Kurdistánu.

V roce 1971 začal externě přednášet na Vysokém učení technickém v Brně, jeden rok externě přednášel inženýrskou geologii na Vysoké škole báňské v Ostravě. Přednášková činnost a výchova odborníků byly rovněž součástí jeho práce na Ministerstvu staveb-nictví Kuby. Několik přednášek měl i na univerzitách ve Španělsku, v Mexiku a v Peru. Zveřejnil více než 160 odborných a vědeckých publikací, z toho více než sto v Československu a České republice, zbývající v zahraničí (Španělsko, Brazílie, Peru, Rusko, Nizozemsko, Austrálie, Portugalsko, Řecko, Thajsko, Etiopie a Kuba). Během své geologické kariéry zpracovaval více než 200 průzkumných zpráv a výzkumných úkolů, a to zejména pro vodní stavby, a to jak v bývalém Československu, tak v Peru, ve Španělsku a zejména na Kubě. Pracuje jako recenzent pro některé odborné časopisy, například pro EGRSE Journal, nebo pro Environmental Geology (International Journal of Geosciences). Byl oponentem celé řady závěrečných zpráv o inženýrsko-geologickém průzkumu zejména pro vodní stavby, oponoval diplomové, kandidátské a docentské práce a řadu výzkumných úkolů. Recenzent knihy „Čechy a Peru“ – historie a umění a dějiny vzájemných kulturních vztahů a řady dalších knih.

Usiloval vždy o popularizaci svého oboru včetně zkušeností ze zahraničních cest a expedicí. Je autorem námětů a spoluautorem scénářů televizních filmů: Peruánské postřehy (1976), Geologové z Mantara (1977), Přečerpávací elektrárna Centro Cuba (1988). Dále spolupracoval na scénářích televizních filmů Člověk proti horám (1977) a Lidé v podzemí (1977). Byl spoluautorem hodinového televizního filmu o Československu, který byl uveden v Peru v roce 1975, a dále půlhodinového televizního filmu s toutéž tematikou na Kubě (1981). Získané odborné a cestovateské zkušenosti předává široké veřejnosti formou přednášek, výstav fotografií a televizních a rozhlasových reportáží. Publikoval více než čtyři desítky populárně vědeckých článků.

V roce 2004 se zúčastnil odborné expedice Titicaca 2004.CZ, jejímž cílem byl historicko-topografický popis jezera a jeho pevninského zázemí, od geografických a biologických souvislostí po zaznamenání současných informací o stavu dědictví hmotné kultury a společností obývajících břehy a ostrovy jezera. Jedním z výsledků expedice je jeho objev záhadných skalních obrazců nad ruinami Incahuasi poblíž města Huaytara. Získané poznatky z expedice publikoval, představil na několika výstavách fotografií a o nich přednášel.

V posledních lltech se věnuje kromě podnikání v inženýrské geologii především literární práci a to jak v rovině odborné, tak v rovině popularizační. Do konce roku 2014 vydal celkem 14 knih. Jeho kniha se spoluautorem doc. RNDr. Pavleme Bláhou, DrSc, „The Application of Engineering Geology to Dam Construction“ byla již uvedena v 58 zemích světa a připravuje se její překlad do ruštiny.

Je členem České asociace inženýrských geologů ČAIG, České Iberoamerické společnosti ČIS, Českého klubu cestovatelů ČKC, prestižního Klubu H+Z a společnosti National Geographic Society

Více na:
www.horsky.org

www.horsky.estranky.cz

Ing. Otto Horsky, PhD. (1938, Prostejov)

Otto Horský graduated in geology at the School of Mines (VŠB) in Ostrava in 1961. In 1978 he defended his CSc. (PhD) thesis in engineering geology at the same school. He began his work with the company Geologický průzkum Brno (renamed in 1968 to Geotest Brno) in 1960. His major professional tasks as an engineering geologist include the survey for the dam and pumped storage hydroelectric plant at Dalešice and later surveys for dams in Cuba and over twenty other dams in the Czech Republic and elsewhere. Special works include remediation of emergency situations of dams, the most significant of which is remediation of the Orava reservoir banks in Slovakia. Between 1974 and 1976 he worked as chief of a technical office in Peru and carried out engineering-geological and geotechnical advisory activity for dams and hydroelectric power plants. He prepared and signed for Czechoslovakia a contract for a geotechnical survey for the underground powerhouse Mantaro – Restitución and called attention to a rock slide at the site of the already completed Tablachaca Dam on the River Mantaro. On this basis, Czechoslovak experts prepared a project of remediation of the slide, which was subsequently implemented. As an expert, he participated in the geotechnical survey work for the extension of the hydropower potential of the Machu Picchu hydroelectric power plant; he visited a number of other dams in Peru and proposed technical designs. From 1978 to 1982 he served in Cuba as chief adviser for engineering geology to the Ministry of Construction. Then, from 1984 to 1988 he was in charge of an engineering-geological survey for a PSHES in the Escambray Mountains in Cuba and, at the same time, coordinated the work of another Czechoslovak team in Oriente Province. From 1991 to 1994 he worked in Spain as General Director of a Czech-Spanish company specializing in geology and ecology. He prepared and signed more than thirty contracts for geological work, in which he also acted as chief advisor, sometimes also as a manager. We can mention a geophysical survey for a seven-kilometre-long route of the metro Moncloya-Príncipe Pío in Madrid. He acted as an advisor at several dams (Cenajo, Arenoso, Nacimiento, and Guiametz), also as a supervisor over down-hole logging and water pressure tests and injection tests during the construction of the Val Dam at Tarrazona in north-eastern Spain. His most important work in Spain includes engineering-geological surveys for a thirty-kilometre-long tunnel for diverting water from the River Guadiaro to the Majaceite and for the Calatayud tunnel for high-speed trains. Since his return to the Czech Republic, he has continued with the design and evaluation of geological projects. In a professional capacity, he visited Mexico, Chile, Peru, Brazil and Cuba, and carried out other work in Spain and in the Canary Islands with Geotest. Since 2010 he has been collaborating as an expert with CREA and Geotest for the project of the Bawanur dam in Iraq – Kurdistan Region. From 1971 to 1991 he was seconded to the Technical University in Brno. In 1985 he was visiting lecturer in engineering geology at the School of Mines in Ostrava and while he was adviser to the Ministry of Construction in Cuba he also gave lectures and training to Cuban specialists in engineering geology. He has also been invited to give lectures at universities in Spain, Mexico and Peru. He has more than 160 professional publications, including several books, more than a hundred of which have been published in Czechoslovakia or in the Czech Republic and the others abroad in Spain, Brazil, Peru, Russia, Slovakia, the Netherlands, Australia, Portugal, Greece, Ethiopia, Thailandia and Cuba. Together with prof. RNDr. Pavel Bláha, DrSc, he wrote in Czech lenguage a book entitled „Engineering-geological survey for the dam“ (2007), which was translated into English under the title „The Application of Engineering Geology to Dam Construction“ (2011). The second expanded edition of these books in electronic form in Czech and English lenguage was in 2014.
In addition, he has compiled more than 200 final reports and appraisals, largely for hydraulic structures not only in the Czech Republic and Slovakia, but also in Spain, Cuba and Peru. He works as a reviewer for certain professional journals, for example, for EGRSE or for Environmental Geology. In 2004, he participated in professional expedition Titicaca 2004.CZ, whose goal was the historical-topographical description of the lake and its continental hinterland, from geographical and biological factors after the recording of current information on the status of material culture and heritage societies inhabiting the shores and islands of the lake. One of the results of the expedition is his discovery of the mysterious rock shapes over the ruins of Incahuasi near the town Huaytara. The knowledge gained from the expedition published and presented at several exhibitions of photos and lectured them.In recent years, in addition to business in ingeneering geology, main activities was oriented on travel and literary work in profesional and popular areas. By the end of 2014, issued a total of 14 books. His book, written with co-author prof. Dr.. Pavel Blaha, MD, „The Application of Engineering Geology to Dam Construction“ was referred to in 58 countries and is currently preparing its translation into Russian.

Ing. Otto Horsky, PhD. (1938, Prostejov)

Otto Horsky, nacido el 13 de abril de 1938, ingeniero geologo de profesion, viajero, escritor y destacado peruanista checo, tuvo desde su infancia un marcado espiritu de aventura y de acercamiento a otras latitudes, especialmente manifestaba su voluntad de acercamiento a las culturas tradicionales cubana y peruana. El anhelo de estudiar dichas culturas, asi como el idioma castellano y, paralelamente lograr buen nivel tecnico como ingeniero geologo, se cumplio en el aňo 1974, a los 36 aňos de edad, cuando fue nombrado al cargo diplomático de Agregado Comercial de la Embajada checoslovaca en el Peru, asumiendo ademas la funcion de Jefe de la Oficina Tecnica de Cooperacion mutua entre el Peru y Checoslovaquia. Entre los varios proyectos en los que participo muy activamente, cabe destacar su labor en la ampliacion del potencial hidroenergetico de la Central Hidroelectrica de Machu Picchu, en los estudios geotecnicos para la Central del Mantaro y aquellos relativos a la estabilidad del derrumbe en el reservorio de Tablachaca, considerados estos ultimos como un ejemplo a nivel mundial para evitar catastrofes. Sobre sus actividades en los aňos 70 del siglo pasado escribio un libro titulado ?Recuerdos del Peru? (Peruanské postřehy – 2004), que es un testimonio de los aňos vividos en el Peru, de sus actividades profesionales como diplomatico y geologo, experiencias personales y apreciaciones sobre diversos aspectos de la sociedad, historia, civilizacion y geografia peruanas.

Entre los aňos desde el 1978 hasta 1982 trabajó en Cuba en el Ministerio de las Construcciones como el acesor principal en el área Ingeniero-Geológica y Geotécnia y como el Jefe Coordinador de los Expertos Checoslovacos en lal Contrucción (más de 30 expertos) en los trabajos de cooperación bilateral entre Checoslovaquuia y Cuba. Desde le aňo 1984 hasta el 1988 trabajó en Cuba como el Jefe del equipo de los técnicos y peritos checoslovacos (más de 30 especialistas) para el estudio y proyecto hidroeléctrico de la Hidroacumuladora de Escambray, además dirigiendo los trabajos ingeniero-geológicos para el proyecto de la Hidroacumuladora en Provincia Oriente. Los resultados de sus trabajos y de la vida vivida en Cuba entre los aňos 1978 hasta 1988 publicó en el libro „Ocho aňos en Cuba“ (Osm roků na Kubě – 2008).

Desde el aňo 1991 hasta 1993 trabajó en Espaňa como Director General de la Sociedad anónima mixta checo-espaňola en rama de la construcción e investigaciones. Entre otras cosas, ha realizado las investigaciones para el tunel 42 km largo de derivación del agua entre Guadiaro – Genal y varios estudios para las presas y embalses, estudios geofísicos para el metro Moncloa en el Madrid, estudios geofísicos del río Jaramá y estudios hidrogeológicos en la zóna norte de Espaňa. Desde el aňo 1993 como el socio de la Sociedad limitada GEOINZA, S.L., realizó los trabajos geofísicos para la presa „Pontillón do Castro“ en el norte de Espaňa, para el río Guadalmez, para la Rafinería Santa Cruz del Tenerife, trabajos de encauzamiento del río Segura en Orihuela, entre varios otros trabajjos. Sobre los trabajos mencionados y sobre la vida en Espaňa publicó el libro „Buenos días Espaňa“ (2012).

El gran interes por el Peru lo llevo a participar en la organizacion de la „Expedicion Titicaca 2004“, la cual, ademas de efectuar estudios topograficos, de ciencias naturales y socioeconomicos del Altiplano peruano, tuvo por finalidad elaborar una documentacion visual sobre el paisaje y la presencia del hombre alrededor del lago Titicaca, asi como sobre la forma de vida y costumbres de las comunidades campesinas que habitan la region. El estudio se centró especialmente en la evolución morfológica del lago y sus alrededo-res, incluyendo amplia documentación del contexto geográfico y biológico, que abarca hasta el estado actual del patrimonio material y cultural de la población, que habita en las orillas e islas del lago y documenta el paisaje y la presencia humana encontrada en 2004.

Como el producto de la dicha expedicion, elaboró varias interesantes y valiosas exposiciones fotográficas que, acompanadas de conferencias, han sido presentadas en diversas ciudades checas y eslovacas y en Espaňa. El libro „Misterioso Lago Titicaca y el Altiplano“ (Záhadné jezero Titicaca a Altiplano – 2010) es uno de los resultados realizados durante de la expedición Titicaca. El libro, además de conocimientos científicos, lleva en forma popular un testimonio visual del paisaje y el hombre en la zona del lago Titicaca, en particular sobre la forma y los hábitos de vida de las comunidades indígenas locales. Su último libro „Sobrevivirá el Lago Titicaca el próximi milenio?“ (Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? – 2014) es el resultado de sus estudios del Lago desde el aňo 1995 hasta el aňo reciente.

Su libro „Incawasi la sede de los Dioses“ (Incawasi sidlo bohů – 2010) es uno de los resultados de los estudios realizados durante la expedicion Titicaca. Su concepcion data de un tiempo anterior a la expedicion, por cuanto tuvo la dedicacion de preparar tecnica y cientificamente dicho viaje, efectuando previamente los estudios comparativos de distintas ruinas incaicas, especialmente en la zona de Cusco, Machu Picchu, Ollantaytambo, Pisac, Sacsayhuaman, Puca Pucara, Kenko, Tambo Machay, entre otras. La validez de sus hipotesis de trabajo fue demostrada con las comprobaciones hechas en el terreno. Los capitulos basicos del libro estan referidos a la notable arquitectura incaica y los materiales utilizados para las construcciones monumentales mencionadas, tales como el templo de Kenko, almacenes, recintos administrativos y defensivos, como son por ejemplo Sacsayhuaman, Incawasi y Tambo Colorado, entre otras ruinas. El autor del libro pone de relieve que los restos arqueologicos en el Incawasi, cerca de la ciudad de Huaytara, son similares a los de Machu Picchu, por la utilizacion de piedras perfectamente talladas a medida. En dicho lugar, a la entrada de las ruinas precisamente. Otto Horsky descubrio aquí las grandes piedras de tamano ciclopeo con pinturas rupestres probablemente de significado religioso.

En los últimos a?os, además de negocios en Ingeniería geologíca, las actividades principales se centran al trabajo literario en las áreas profesional y populares. A finales de 2014, emitió en total de 14 libros. Sobre su libro, escrito junto con el co-autor prof. Dr. Pavel Blaha, MD, „Application of Engineering Geology to Dam Construction“ (2011) se hace referencia en 58 países, ya se ha publicado la Segunda edición del libro ampliada sobre tres capítulos nuevos (2014) y actualmente se está preparando su traducción al ruso.