Informace pro členy Českého klubu cestovatelů

Jak konkrétně pomáháme členům a expedicím?

PREZENTACE OSOBNOSTÍ

Jednotlivé O členech, členové Českého klubu cestovatelů, budou prezentováni zejména na internetu. Tato prezentace jejich cestovatelských úspěchů není v rozporu s jinými závazky těchto osobností vůči třetím osobám (sponzoři atp.) a slouží výhradně k prezentaci jejich osoby.

Prezentace bude následujícím způsobem: Jméno, člen Českého klubu cestovatelů, věk a nejvýznamnější cestovatelské úspěchy. Případně je možné dále uvést cestovatelský životopis v rozsahu maximálně 1/2 strany A4 (v odůvodněných případech i více) + 1 x foto tváře (pasová fotografie) a 1 x foto z cest. Jako další je možno uvést ve kterých časopisech a magazínech publikuje, nebo publikoval a jaké knihy napsal, nebo jaké filmy co by kameraman nafilmoval, atp.

Součástí cestovatelského životopisu by mělo být zejména: Kolik zemí dotyčný procestoval, rozepsáno které a jakým způsobem, jakých expedic se účastnil a které případně pořádal. Zvlášť ke každé expedici by měl uvést počet účastníků, pokud možno jejich zařazení v expedici, cíle expedice a dosažené úspěchy, případně proč expedice nedosáhla vytýčeného cíle (nepřízeň počasí, změna politické situace, technické potíže apod,). Na každou jednu expedici je možno použít zvláštní prezentaci opět v rozsahu 1 strany A4, v odůvodněných případech i více.

Prezentace osobností slouží k propagaci jedinců a jejich úspěchů. Měla by jim pomáhat ke snazšímu získávání možností sponzorování a případně i při získávání práce jako průvodců u cestovních kanceláří, nebo při snaze o publikování jejich cestopisů.

O prezentaci jednotlivých osob a expedic rozhoduje výhradně Český klub cestovatelů a jeho členové nemají na prezentaci automatické právo Jakákoliv prezentace není žádným způsobem vymahatelná. Klub se nemusí členům zodpovídat proč ten, nebo onen člen zařazen byl a naopak jiný zařazen nebyl. Totéž platí i o prezentaci expedic, knih, filmů a čehokoli jiného.

Klub si vyhrazuje právo zaslané texty prezentací upravit. Osoby a expedice, které vlastní prezentaci nedodají, může Český klub cestovatelů, pokud se tak rozhodne, prezentovat sám, V případě že mu subjekt, kterého se prezentace týká, písemnou formou nesdělí, že si prezentaci nepřeje.

Pokud si člen nepřeje aby jeho osoba, nebo úspěchy nebyly prezentovány, zašle toto své stanovisko doporučeným dopisem klubu a ten ho bude plně respektovat – není-li člen z dřívější doby smluvně vázán jinak.

PREZENTACE EXPEDIC

Tato prezentace slouží jiným členům i veřejnosti k získávání informací o akcích členů Českého klubu cestovatelů. Členům, kteří tyto zprávy poskytují slouží nejen jako propagace jejich samostatné činnosti a úspěchů, ale i jako způsob naplňování smluv se sponzory, jako jeden z možných způsobů prezentace podpory sponzorů expedici, případně hodnotící zprávou o kvalitě a použitelnosti poskytnutého, nebo testovaného vybavení může sponzorovi (za dodržení určitých podmínek) nabídnout trvalejší reklamu v historii expedic Českého klubu cestovatelů. Ostatním nezúčastněným pak usnadňují tyto zprávy orientaci na trhu při výběru jakéhokoli vybavení, protože co může být lepším doporučením jakéhokoliv výrobku, než jeho výsledky při použití na expedicích, přímo v terénu. A tady bude mít kdokoliv možnost porovnat výsledky několika expedic i osvědčenost různých výrobků podobného, nebo stejného charakteru v různých, nebo podobných podmínkách, testovaných různými osobami. To jsou velmi cenné informace které, pokud je nám známo, dosud nikdo nenabízel.

PODPORA NĚKTERÝCH VYBRANÝCH EXPEDIC

Český klub cestovatelů podporuje některé expedice, na nichž se nějakým způsobem podílejí i jeho členové, již v jejich přípravné fázi. Některé podporuje pouze propagačně, některé může ve spolupráci se sponzory částečně, nebo i zcela vybavit a v některých případech se Český klub cestovatelů může na expedici i finančně podílet.

PREZENTACE A PRODEJ KNIH, VIDEOFILMŮ I JINÝCH DĚL ČLENŮ ČESKÉHO KLUBU CESTOVATELŮ

Pokud nám naši členové dodají jeden exemplář jejich knihy či jiného díla spolu s krátkým popisem a nejlépe i fotografií titulní strany nejraději vše v elektronické podobě, budeme rádi toto jejich dílo prezentovat na naší webové stránce a jsme ochotni jim ho i prodávat. Máme také možnosti jejich díla doporučit k anotacím (recenzím) do různých masmédií.

Do jisté míry máme i možnost spolupráce s různými českými nakladatelstvími a vydavatelstvími. Máme i omezené možnosti zpracování kvalitních profesionálních i amatérských videozáznamů. Proto pište, filmujte, malujte …