Ing. Jiří Chromý

Profesí stavební inženýr s vystudovaným oborem Vodní stavby a vodní hospodářství. Jeho profesním vzorem byl jeho otec Vincenc Chromý, dlouholetý stavbyvedoucí u tehdejšího národního podniku Ingstav. Jeho dalším velkým vzorem byl Dr. Pavel Lauter, který mu výrazně napomohl ve druhé odborné specializaci, v entomologii, cílené svým zaměřením na nadčeleď Scarabaoidea a v ní zejména na čeleď Aphodiidae. A tak již od mládí, kdy chodil poctivě do Entomologického kroužku, stával se úspěšným lovcem i zakladatelem své entomologické sbírky, kterou rozvíjel souběžně sprofesí stavařskou. To mu umožnilo a nadále umožňuje vyvážený pohled na problematiku našeho vztahu k technice a přírodě, díky němuž dokáže snadno odhalit i různé výkyvy často zpolitizovaných rozhodnutí. Aktivně se zajímá o historii nejen naši, ale i celosvětovou s náhledem na objevování vzájemných souvislostí, a to mu umožňuje realizovat průzkumy i prognózy v různých oborech doma i ve světě.

Celá řada souvislostí i náhod spolu s trvalým zájmem o výzkumy v entomologii mu pomohla již kolem roku 1980 získávat velmi podrobné informace z Angoly. A protože jeho zájem o tuto krásnou zemi nebyl nikdy přerušen, rozhodl se v letech 2010 až 2012 reaizovat do této krásně a značně opomíjené destinace dvě expedice, cíleně zaměřené nejen na entomologická studia, ale i na bližší poznání této země, jejího lidu, způsobu života a jejich tužeb, ale i na bližší poznání politických a sociologických problémů. Uvědomil si, že jeho poznatky i nápady nemohou zůstat zapomenuty, a že z nich může čerpat v budoucnu někdo další, ať již ve vědě či výzkumu, či v hospodářské spolupráci. Zdánlivě nepřipraven, ale se zkušenostmi s vydáváním vlastních občasníků, zvaných Entomologic Documents, které jsou znamením doby, vydává se na cestu spisovatelskou a souběžně otevírá na zámku Letovice již v sezóně 2012 vlastní Angolské centrum v rámci svého zdejšího Entomologického muzea, které má za cíl pomáhat mezistátní a mezioborové spolupráci. Vzniklo bez dotací i podpory státu, jen díky nadšencům soustředěným kolem autora. Jeho entomologické centrum spojené s rozsáhlou výstavou brouků nejen z Angoly, je trvalou exposicí otevřenou a přístupnou veřejnosti v zámku vždy po celou dobu jeho sezónního provozu.

Dosažené vzdělání:

VUT v Brně, FAST, Vodní stavby a vodní hospodářství, 1983 Střední průmyslová škola stavební v Brně

Pracovní zkušenosti:

2014 – dosud: projektový manažer PBS INDUSTRY, a.s. v rámci Centra kompetence pro energetické využití odpadů (poloviční úvazek) – řízení výzkumu nové technologie zdrojů elektrické energie a tepla třebíčské skupiny, spřažené systémy pro mobilní čištění vody a odsolování
2014 – technik v oblasti experimentálního výzkumu a vývoje, FSI VUT v Brně – výzkum, archivace a dokumentace spolupráce mezi strojaři a stavaři, mezi techniky a přírodovědci
2012 – 2014: správce strategického objektu NETME Centre a koordinátor dostavby výzkumného centra NETME, vedoucí zkušebního provozu Laboratoře energeticky náročných procesů v rámci, FSI VUT v Brně
2011 – 2012: kancelář ECHO D+M Design & Marketing, řešitel mezioborové spolupráce v Angole, cílený průzkum pro mezinárodní spolupráci v oblasti železnice a podzemních staveb a návrhy projektů pro česko-angolskou spolupráci, dokumentovány ve dvou vlastních knihách
2010 – 2011: SUDOP BRNO, specialista pro podzemní stavby a mezioborovou spolupráci, organizace mezinárodního průzkumu pro stavby dopravní infrastruktury
2002 – 2010: Brněnské komunikace a.s., technický dozor investora (TDI) pro vodohospodářské stavby a dopravní infrastrukturu, včetně přímého dozoru čelby na tunelech na Dobrovského ul. v Brně, zvaných Královopolské tunely s ojedinělou pozicí stavby v téglech
1998 – 2002: REMIS, s.r.o., vedoucí zakázek, návrhy řešení fontán a řešení veřejného prostoru
1997 – 1998: TECHNOART Brno, vedoucí zakázek VH tuzemsko, Kazachstán a Mongolsko, práce na realizaci prezidentského paláce a projekty od specializovaných podtlakových kanalizací až po přehradu na řece Egiin
1995 – 1998: HYDROPROJEKT BRNO, zakládající ředitel obnoveného závodu, využití nových způsobů pasportizace vodovodů a kanalizací
1991 – 1995: ECHO D+M Design & Marketing, majitel projektové a marketingové kanceláře – průzkumy, dokumentování a pasportizace stavebních objektů a řešitel projektů specializovaných staveb i celých stavebních souborů, územní plánování měst o v krajině
1990 – 1991: INGSERVIS BRNO – projekce, vedoucí skupiny pro vodní stavby (VH) – vodovody, nový typ vodojemů, významné vodovodní přivaděče pro Brno, Žďár nad Sázavou i pro Ostravu, kanalizační systémy měst a obcí 1983 – 1990: INGSTAV BRNO s.p., Projektová správa, projekty: vodovody a kanalizace, kanalizační sběrače velkých profilů – ražba štíty a podzemní stavby, spolupráce na vývoji razící soupravy typu Ingstav a nová pasportizace kanalizací měst a obcí

Počítačové znalosti:

Windows, Microsoft Office (uživatelská úroveň)

Odborná a jiná způsobilost:

  • Zkoušky zvláštní způsobilosti k projektování vodohospodářských sta­veb
  • Školení pro působení TDI na čelbě po celou dobu ražby obou Královopolských tunelů, (3 roky)
  • Řidičský průkaz – skupina A1, B

Zájmy:

  • Celoživotní studium možností mezioborové spolupráce techniků a přírodovědců
  • Studium možností nasazení razících štítů v našich městech a v Kazachstánu i v Angole
  • Entomologie – bionomie a taxonomie zejména pro čeleď Aphodiidae, výzkum použití hmyzu pro komplexní průzkumy a monitoring krajiny a staveb, archivace a dokumentace míst nálezů brouků spolu s fotodokumentací lokalit v době nálezu. V současnosti vedení dvou Entomologických kroužků pro předání zkušeností mladým zájemcům a výchova mladých entomologů jako nástupců za naši generaci.

Doložka profesní, zájmová – příloha k životopisu

Obory:

Vodní stavby a vodní hospodářství

Výzkumná činnost:

Výzkum na VUT FAST v rámci studia, v rámci diplomové práce objeveno zařízení řídící automaticky dávkování vzduchu do rychlofiltrů ve vodárnách, řešení dovedeno až do poloprovozu.Práce na vývoji nových střešních plášťů a při netradičním získávání energie pro provozautomobilů, patentové přihlášky.

Projekční činnost:

Zavádění novinek do vlastních projektů, které vedly ke zintenzivnění výsledků při čištění odpadní vod v ČOV, návrhy progresivních metod záznamu pro pasportizaci a také pro zlepšení funkce provozu stokových sítí a vodovodů – návrhy nových objektů i nových stavebních postupů, zejména pro ražbu štíty. Spolupráce na vývoji nových štítů a razících souprav. Prosazování novinek i v pozemním stavitelství.

Entomologie ve všech podobách

Taxonomie: Objeveny nové druhy brouků. Nové metody pro determinaci pomocí DNA a determinaci pomocí matic pro počítačové zpracování určovacích klíčů čeledi Aphodiidae.

Bionomie: Studium nidikolních druhů ? vztahy pro doplnění zoologie, nové metody lovu.

Publikace: Vydávání vlastního časopisu ?ENTOMOLOGIC DOCUMENTS?. Uspořádání dvou nezávislých ( 2005, 2010) Entomologických kongresů na vlastní náklady ve vlastní režii v Brně, ve Starobrněnském klášteře na počest J.G.Mendela.

Výuka Entomologie: Založení Entomologického kroužku v roce 2012 v Brně, kde jsou vychováváni naši nástupci a budoucí entomologové. Funguje doposud a má stálé místo na ZŠ Vedlejší v Brně Bohunicích.

Průzkumná činnost pro investory

Ve Středozemním moři – Rab, Korsika, Rhodos, Kréta

Angola, o těchto cestách jsou vydány dvě knihy, které popisují nejen cestu, ale také možnosti investorů, s názvy: První ? Na skok v Angole a druhá ? Nový okruh Angolou.

Česká republika, důraz na využívání vlastního potenciálu i česky mluvících cizinců.