Knihy Otto Horského

Cestopisné a životopisné:

Vita est a tortuosis iter – Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů – autor celkem 21 knih

Autorova předchozí kniha Curriculum vitae – monografie (Nová Forma 2016) v papírovém vydání, přehledně komentuje nejen dosažené odborné výsledky v profesních aktivitách, ale i aktivity vedoucí k popularizaci jeho oboru – inženýrské geologie. Kniha na nosiči DVD Vita est a tortuosis iter – Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu, je jejím podstatným rozšířením, jednak o další důležité události a pracovní výsledky v uplynulém roce 2016, jednak jsou uvedeny v přílohách některá zaznamenaná vystoupení v rozhlase a v televizi, uvedeny pasáže o jeho činnosti uvedené v knihách jiných autorů, některé jeho úvody a doslovy ke knihám jiných autorů, recenze a nekrology významných osobností. Aby představa o jeho životě byla ucelená, zařazuje jako první kapitolu svůj stručný životní příběh. Součástí knihy je i bohatá fotografická dokumentace, jednak z jeho odborné činnosti, jednak jsou samostatně zdokumentovány jeho některé pracovní či cestovatelské expedice. Velmi obsáhlý je soupis odborných publikací vydaných doma a v zahraničí, seznam popularizačních článků a soupis a charakteristika dosud vydaných knih. Tabelárně jsou uvedeny všechny jeho cesty do zahraničí, kde celkem strávil zejména při profesní odborné činnosti 16 roků a nalétal 1 186 200 km, v letadle strávil 1258 hodin, což odpovídá 53 dnů. Součástí knihy jsou i zahraniční ohlasy. Autor touto knihou neuzavírá svůj odborný život, cestování a jiné, zejména literární a popularizační aktivity. Stále v nich pokračuje a bude pokračovat, dokud mu to osud a zdraví dovolí. Jeho životní filozofií je, že každý má svůj osud, ale je třeba mu k jeho naplnění upravit cestu. Sám za námi nepřijde, je třeba být vždy připraven a vycházet mu vstříc. A potom již jen stačí vytrvale a s odvahou jít za svým cílem a nikdy se nevzdávat. Být adaptabilní a hledat cestu, i když se někdy může zdát, že tentokrát je uzavřena. Na své životní dráze se setkával nejen s vítězstvími, ale i s porážkami. Vždy se dokázal zvednout a jít dál a tuto svoji celoživotní filosofii zhmotnil v této knize.

Formát knihy: Nosič DVD v barevném papírovém knižním obalu
Vydavatel: Jan Sojnek, reklamní produkce, leden 2017
Počet stran: 413 + přílohy (rozhlasová a televizní vystoupení, vlastní videoprodukce, pasáže z knih jiných autorů, úvody a doslovy ke knihám jiných autorů, recenze)
ISBN: 978–80–906183–8–1
Cena: 150 Kč včetně podpisu autora na vyžádání

Objednat

Curriculum vitae. Monografie

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů – autor celkem 20 knih

IAutor této monografie se v průběhu své celoživotní praxe inženýrského geologa dostal jako zodpovědný řešitel k řadě významných projektů a staveb, důležitých nejen z lokálního, ale celostátního, někdy i mezinárodního významu. Některá díla zůstala jen v dokončených projektových řešeních, řada z nich však byla vybudována a jsou vizitkou dobré práce nejen autora této knihy, ale i mnoha dalších inženýrských geologů, projektantů a stavitelů. Stačí jmenovat naši první dálnici, moravský úsek z Prahy do Brna, přečerpávací elektrárnu s přehradami Dalešice a Mohelno, přehrady Josefův Důl, Slezská Harta, přečerpávací elektrárnu Centro Cuba a tepelnou elektrárnu Santa Cruz del Norte na Kubě, projekty v Peru a ve Španělsku. Některé z nich jsou v knize komentovány a je uveden jejich popis včetně bohaté literatury autora. Z tohoto pohledu lze využít autorovy zkušenosti z odborné praxe a dohledat i publikace jiných autorů týkající se komentovaných staveb. Autorova monografie je svědectvím o tom, co se v druhé polovině minulého století a začátkem nového tisíciletí udělalo ve prospěch společnosti a pro representaci našeho státu v zahraničí a může být motivací pro nové generace mladých odborníků.

Autor knihy měl od nepaměti zásadu, že výsledky odborných prací je třeba popularizovat, aby se dostaly do široké veřejnosti, neboť tato má na ně nejen právo, ale může svými kladnými postoji k nim ovlivnit jejich realizaci. Proto nejen psal o svých odborných zkušenostech a o svých zážitcích z cestování, které je běžnou součástí práce geologa, ale o nich i přednášel, vystupoval v rozhlase a televizi, psal scénáře, organizoval výstavy svých fotografií. V jeho monografii jsou všechny aktivity přehledně zaznamenány, včetně rekapitulace všech zahraničních cest a pracovních pobytů. Kniha obsahuje kopie zásadních dokumentů, zahraniční ohlasy na jeho práce a aktivity a je obohacena rozsáhlou fotografickou přílohou.

Počet stran: 367 stran textu včetně obrázků a fotografií
Formát publikace: Formát A5, barevný obal
Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o.
ISBN: 978?80?7453?672?4

Objednat

Peruánské postřehy

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů

Nejvýraznější cestovatelskou osobností, která poznávala Peru a Bolívii ve druhé polovině 20. století byl Václav Šolc (1919 – 1995), ředitel Náprstkova muzea v Praze. V první polovině 60. let pobýval na jezeře Titicaca, v polovině 70. let cestoval jádrem inckého impéria a s autorem Peruánských postřehů se tam setkal. Mimo jiné právě osobnosti Václava Šolce a Miloslava Stingla (1930) proponují autora a jeho Peruánské postřehy s obecným zájmem české a slovenské společnosti o původní kultury andských zemí. Všem učarovala Latinská Amerika. Pokusili se, a to úspěšně, uskutečnit své představy: navštívit, poznat a popsat pro Evropana vzdálené prostory. V těchto souvislostech přinášejí Otto Horského „Peruánské postřehy“ svědectví o kontinuitě českého zájmu o mimoevropský kulturní odkaz na příkladu Jižní Ameriky. Pro zájemce o dějiny československé hospodářské politiky vůči Latinské Americe jsou na příkladu Peru zajímavé a přínosné autorovy informace týkající se československých aktivit v andské oblasti.

Vydavatel: Repronis Ostrava
Formát: A5, barevný obal, 96 stran textu včetně obrázků.
Cena: 169 Kč.bez DPH
První vydání: ISBN: 80–7329–050–2  – 2004
Druhé vydání: ISBN 978–80–7329–184–6  – 2008

Objednat

Osm roků na Kubě

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů

Kuba,Jamaika,Por­toriko… Který kluk by nesnil o oslnivě krásných dívkách s čokoládovou pletí, o omamné vůni tropického koření a o úžasných barvách jižních květů? Jména dalekých ostrovů a vzdálených zemí sladce zněla v hodinách zeměpisu i mladému studentovi prostějovské střední školy, Ottovi Horskému. Nejvíce ho přitahovala Kuba a cílevědomě šel za svým cílem. Poprvé přistál v Havaně v roce 1978 (to mu bylo 40 let). Působil nejdříve jako hlavní poradce pro inženýrskou geologii na Ministerstvu stavebnictví v Havaně (až do roku 1982) a potom jako vedoucí československé expedice pro průzkumné práce projektu přečerpávací vodní elektrárny v pohoří Escambray (1984–1988). O tom vypráví jeho kniha. V jejím úvodu nastínil velmi stručnou historii karibského ostrova. Do hodnocení politického vývoje po revolučním převratu v roce 1959 se však záměrně nepustil. Vždyť Otto Horský je především přírodovědcem, geologem a obdivovatelem přírodních krás a lidí z masa a kostí, bez ohledu na jejich politické názory. Jako takový si všímá nejen zajímavostí ze života prostých Kubánců, ale například i Fidela Castra a jeho bratra Ramóna, s nimiž se měl rovněž možnost setkat. Na nejvyšší místa žebříčku hodnot každé lidské bytosti staví především charakter, pracovitost a cílevědomost vedoucí krok za krokem k vytčenému cíli. Povrchní patina politických souvislostí ho nezajímá.

Vydavatel: Repronis Ostrava
Formát: A5, barevný obal, 180 stran textu včetně obrázků.
Cena: 199 Kč. Bez DPH
ISBN: 978–80–7329–166–2  – 2008

Objednat

Bájné jezero Titicaca

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů

Kniha Bájné jezero Titicaca popisuje historii a prehistorii osídlení okolí jezera od roku 1200 př. n. l. až do dnešní doby. Zabývá se ale i historií jezera v pleistocénu a holocénu, stavem jezera ke konci doby ledové až do dnešní doby, vlivem tajících ledovců na jezero Titicaca a náhorní plošinu Altiplano, hodnotí ekologické problémy jezera v současnosti. V knize je vyjádřen názor, zda hrozí či nehrozí zánik jezera v důsledku globálního oteplování, dále se autor zabývá otázkou vlivu slunečních skvrn na výšku hladiny v jezeře, hodnotí vliv fenoménu El Niňo na jezerní kotlinu. Z hlediska běžného čtenáře jsou zajímavé poznatky o možném výskytu dinosaurů v dané oblasti, zda existovala Atlantida v oblasti Altiplana a jak žijí Urové na plovoucích ostrovech na jezeře na pokraji třetího tisíciletí. Kromě přírodovědeckých poznatků kniha podává populární formou vizuální svědectví o krajině a člověku v oblasti jezera, zejména o formě života a zvycích místních indiánských komunit.

Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o.
Formát: A5, barevný obal, 150 stran textu včetně obrázků.
Cena: 146 Kč.bez DPH
ISBN: 978–80–87313–50–3  – 2010

Objednat

Nosičem vody v Egyptě

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů

Tato kniha je krátkou vzpomínkou na účast autora knihy na budovatelském táboře v Egyptě v roce 1966. Tato krátká, velmi dobrodružná, ale i poučná cesta byla prvním naplněním jeho tužeb po cestování a poznávání světa. Otto Horský si od dětství kladl otázku, proč je svět tak velký a rozmanitý a sám si na ni odpověděl: Svět je proto tak velký, aby byl poznáván. Tato krátká epizoda více než měsíčního pobytu v Egyptě v době poznamenané blížícím se válečným konfliktem na Blízkém východě pro něj byla velkým zdrojem poučení na politickém kolbišti mezi mládeží ze západních a východních zemí a mezi mládeží ze zemí t.zv. třetího světa, kteří střídavě kolísali mezi oběma ideologiemi. Autor prožil v Egyptě mnohá někdy i nebezpečná dobrodružství, získal odborné zkušenosti z výstavby Asuánské přehrady, zpíval v rozhlase píseň na oslavu egyptského prezidenta Násira a jeden den byl i nosičem vody pro žíznivé účastníky pracovního tábora. Ale získal nejen první cenné zkušenosti. Díky účasti na budovatelském táboře navázal pevná přátelství, přesahující hranice času i vzdálenosti.

Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o.
Formát: A5, barevný obal, 104 stran textu včetně obrázků.
Cena: 128 Kč. Bez DPH
ISBN: 978–80–7453–050–0  – 2010

Objednat

Záhadné jezero Titicaca a Altiplano

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů

Odborný zájem českých zemí o Latinskou Ameriku má svou staletou tradici. Na jejím počátku stanuly jezuitské misie 17. a 18. století, na které navázal cestovatelský zájem a hospodářská a kulturní spolupráce devatenáctého a dvacátého století. Realizovaný projekt expedice Titicaca.2004.CZ, garantovaný českými odborníky z univerzit a odborných pracovišť, byl přednostně směřován k popisu současného stavu jezera Titicaca, a to v jeho přírodovědném i společenskovědném rozměru. Studie byly zaměřeny zejména na historicko-topografický popis jezera a jeho pevninského zázemí, včetně obrazové dokumentace, od geografických a biologických souvislostí po zaznamenání současných informací o stavu dědictví hmotné kultury a společností obývajících břehy a ostrovy jezera. To je, dokumentace krajiny a přítomnosti člověka tak, jak byly nalezeny v roce 2004.
Získané odborné poznatky doplňují tradici české latinoamerika­nistiky, která na sebe upozornila v posledním desetiletí mimo jiné úspěšnou dokumentací pramenů Amazonky (B. Janský, 2000), v poslední době pak objevem záhadných skalních rytin nad ruinami Incawasi poblíž města Huayatara (O. Horský, 2004) a zejména pak objevem ruin nejvýše položeného sídelního komplexu na světě, severovýchodně od jezera Titicaca (Barteček, 2005). Kniha, kromě přírodovědeckých poznatků, podává populární formou vizuální svědectví o krajině a člověku v oblasti jezera, zejména o formě života a zvycích místních indiánských komunit.

Vydavatel: Repronis Ostrava
Formát: A5, barevný obal, 124 stran textu včetně obrázků.
Cena: 199 Kč.bez DPH
ISBN: ISBN: 978–80–7329–246–1  – 2010

Objednat

Incawasi – sídlo bohů

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů

Velký zájem o Peru, který se u autora knihy projevoval již od dětských let, ho přivedl ke spoluorganizaci expedice „Titicaca 2004, CZ“, která, kromě přírodovědeckých, topografických a socioekonomických studií, měla podat vizuální svědectví o krajině a člověku v oblasti jezera Titicaca na prahu třetího tisíciletí, zejména o formě života a zvycích místních indiánských komunit. Kniha „Incawasi – sídlo bohů“, je rovněž jedním z výsledků studií realizovaných během expedice Titicaca. Jejich koncepce vycházela ze srovnávacích studií na jiných archeologicky významných lokalitách, které předcházely vlastním pracím realizovaným následně na jezeře Titicaca. Mezi tyto patří zejména oblast kolem města Cuzca, zejména Sacsayhuaman, Puca Pucara, Kenko, Tambo Machay, Ollantaytambo, Pisac, mezi dalšími. Hodnota některých pracovních hypotéz je demonstrována studiemi přímo v terénu.
Základní kapitoly knihy se věnují věhlasné architektuře Inků a materiálům, které používali pro výstavbu svých monumentálních staveb, jako jsou svatyně v Kenku, sklady potravin, administrativní a obranné stavby, jako jsou Sacsayhuaman, Incawasi a Tambo Colorado, mezi dalšími. Představení některých zajímavých ukázek je dokumentováno nejen autorem knihy, ale i malbami malíře Karla Janáka. Autor srovnává archeologické pozůstatky v Incawasi, poblíž města Huayatara, s podobnými ruinami v Machu Picchu, protože i zde používali Inkové kameny a bloky perfektně opracované na míru. Na tomto místě, na svahu před vstupem k ruinám, autor objevil na stěnách skalních formací skalní rytiny a kresby, pravděpodobně náboženského významu. Ačkoliv v Peru, hlavně na Altiplanu v údolích mezi horami, je podobných rytin či skalních kreseb registrováno několik set, každý nový a dobře dokumentovaný objev je přínosem k lepšímu poznání předkolumbovských kultur. Skalní formace či bloky se skalními rytinami z této doby se většinou vyskytují v otevřené krajině, do níž jsou včleněny a jsou přístupné jakémukoliv návštěvníkovi. Proto, s dobrým úmyslem, autor knihy varuje před nekontrolovaným turismem a doporučuje přijmout rázná opatření k zabránění dalších škod. Kniha rozšiřuje znalosti o stopách člověka a o předchozích kulturách, obývajících dnešní Peru. Svým obsahem se tak přidává k mnoha dalším písemným svědectvím, realizovaným českými výzkumníky a odborníky v minulosti i v současnosti.

Předmluva: Alberto Salas Barahona, velvyslanec Peru v České republice. Rozhovor s Otto Horským: Tomáš Vladislav Novák

Vydavatel: Repronis Ostrava
Formát: A5, pevný barevný obal, 123 stran textu včetně obrázků, celobarevná příloha.
Cena: 229 Kč.bez DPH
ISBN: ISBN: 978–80–7329–238–6  – 2010

Objednat

Paměti

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů

Tato kniha je milou vzpomínku na šťastná léta autorova dětství, prožitá v kruhu milující a mnohačetné rodiny. Tato rodina není ledajaká, vždyť maminka pocházela ze šesti sester a tatínek měl tři sestry, takže tetiček a strýčků byl bezpočet. Všichni jsme se navzájem častokrát stýkali, vzájemně se navštěvovali a měli se rádi. Tato tradice se zachovala doposud a mnozí je obdivují, jak to asi musí být krásné, když se v rodině nevyskytují žádné problémy, všichni se navzájem respektují a stýkají. Vždyť při významných rodinných oslavách se jich někdy sejde až čtyřicet. Autor si nevytkl za cíl sepsat všeobsahující paměti, zachycující celý jeho dosavadní život, neboť vystihnout krátce jeho složité životní etapy v jedné knize by bylo velmi nesnadné. Proto v závěru uvádí anotace dalších knih, které takto lze považovat za součást jeho autobiografické literatury. Aby ale představa o jeho životě byla ucelená, zařadil jako první kapitolu svůj stručný životní příběh. To proto, že předkládaná kniha je pouze vzpomínkou na jeho dětská a studentská léta a jen na první krůčky do života dospělých. Autor si také neodpustil nezařadit do těchto pamětí alespoň některé úvahy a zamyšlení, které postupně vznikaly, nesourodě, tak, jak mu přišly na mysl a cítil potřebu je vyjádřit a zachytit.

Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o.
Formát: A5, barevný obal, 204 stran textu včetně obrázků a s doslovem Milana Zatloukala.
Cena: 178 Kč.bez DPH
ISBN: 978–80–7453–238–2  – 2012

Objednat

Křivolaké cesty osudu

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů

Tuto knihu lze považovat za nedílnou součást autorovy autobiografie. Je vzpomínkou na léta jeho působení v Peru, kdy jako obchodní přidělenec a vedoucí technické kanceláře při našem velvyslanectví v Limě musel zajišťovat rozvoj vědecko-technické spolupráce mezi Peru a Československem a zároveň bojoval za záchranu života své ženy Olgy, umírající na rakovinu. Je nejen ukázkou dobré úrovně peruánských léčebných postupů v této oblasti, ale i ukázkou opravdové snahy celé tehdejší československé kolonie v Limě o vytvoření optimálních podmínek pro její léčbu a bezproblematické prostředí, významně posilující její psychiku, tak důležitou právě při tomto onemocnění. Autor knihy se připravoval na roli zahraničního experta dlouhých čtrnáct let, než se v roce 1974 vydali spolu se svojí ženou Olgou a dcerou Violou vstříc osudovému naplnění jejich tužeb. Technickou kancelář se podařilo úspěšně vybudovat a její činnost přinesla a dosud přináší své ovoce. Dá se bezpochyby říci, že její uvedení v život lze považovat za počátek úspěšného rozvoje vědecko-technické spolupráce, zejména v oblastech inženýrské geologie a geotechniky a ve vodním stavitelství. Život jeho manželky Olgy se však napříč všemu úsilí nepodařilo zachránit. Po předčasném návratu do Československa podlehla této zákeřné nemoci.

Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o.
Formát: A5, barevný obal, 155 stran textu včetně obrázků.
Cena: 143 Kč. Bez DPH
ISBN: 978–80–7453–252–8  – 2012

Objednat

Buenos días, Espaňa

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů

Autor knihy se v roce 1967 na základě pozvání Barcelonské univerzity zúčastnil stáže na katedře geologie. Současně na univerzitě absolvoval spolu s manželkou Olgou letní kurz španělštiny, organizovaný pro zájemce z jiných zemí. Během pobytu v Barceloně oba navštívili nejen paměti-hodnosti a zajímavosti města, ale autostopem projeli i rozeklané pobřeží, Costu Bravu a navštívili benediktinský klášter Montserrat. Profesor Arribas zorganizoval pro autora několik odborných exkurzí na přehrady v Katalánsku a v knize jsou komentovány. Po skončení studijního pobytu v Barceloně se oba vydali autostopem za poznáním Španělska. Za naprosto minimální náklady projeli autostopem za 8 dní 2 528 kilometrů, navštívili Valencii, Alicante, Almérii, Motril, Granadu, Toledo, Madrid a Zaragozu. Autor popisuje nejen neuvěřitelné zážitky z cesty po Španělsku, ale jeho líčení je i dokumentem neobvyklých poměrů ve Španělsku v období Frankovy diktatury. Součástí knihy je i rejstřík navštívených míst a lokalit, bibliografie autora k danému tématu a jeho krátký životopis.

Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o.
Formát: A5, barevný obal, 122 stran textu včetně obrázků.
Cena: 139 Kč. Bez DPH
ISBN: 978–80–7453–283–2  – 2012

Objednat

Jezero Titicaca na prahu třetího tisíciletí

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů

Kniha Jezero Titicaca na pokraji třetího tisíciletí se zabývá historicko-topografickým a socioekonomickým popisem jezera a jeho pevninského zázemí. Protože samo jezero jak celým svým vývojem, tak současností patří neodmyslitelně k celému hydrologickému systému altiplana, v němž vzhledem ke své velikosti hraje rozhodující roli, úvodní kapitoly jsou zaměřeny na celou hydrologickou soustavu Titicaca, Desaguadero a jezera Poopó a Salar de Coipasa (TDPS). Kniha nejen popisuje historii a prehistorii osídlení jezera a jeho okolí, ale zabývá se i jeho vývojem v pleistocénu a holocénu až do dnešní doby. Snaží se najít odpověď zejména na následující otázky: Hrozí jezeru jeho zánik vzhledem ke globálnímu oteplování naší planety a v důsledku tání ledovců? Hraje důležitou roli sluneční záření působící intenzívně na hladinu jezera? Jaký vliv na jezero a jeho okolí má fenomén „El Niňo“? Dá se zastavit nebo zabrzdit ekologické katastrofě hrozící jezeru v důsledku kontaminace? Mohlo být bájné Tiwanaku někdy přístavem, do něhož tiwanakové přiváželi po jezeře velké kamenné megabloky? Kniha obsahuje komplexní hodnocení geologie oblasti, neboť právě geologická skladba území hraje rozhodující roli při rozvoji následných endogenních a exogenních procesů formujících morfologický charakter krajiny. Důležitými kapitolami jsou ty, které se věnují environmentálním otázkám Titicaca a Altiplana a ekologickým problémům Punské zátoky. Pro zpestření se kniha zabývá podrobně životem Urů na plovoucích ostrovech na jezeře Titicaca, folklorem dané oblasti, šamanismem, ale i vzdělaností obyvatel a problémům spojeným s horskou nemocí. Závěr knihy patří zahraničním ohlasům, bibliografii a životopisu autora.

Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o.
Formát: A5, barevný obal, 239 stran textu včetně obrázků.
Cena: 239 Kč.bez DPH
ISBN: 978–80–7453–384–6  – 2013

Objednat

Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí?

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů

Kniha Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? je výsledným shrnutím poznatků a vlastních prací autora realizovaných jak v terénu během expedice Titicaca 2004.CZ, tak po návratu do vlasti. K sestavení knihy rovněž využil velmi rozsáhlou literaturu, existující jednak v knižní podobě, jednak na internetu. Kniha bezprostředně navazuje na jeho dosud vydané knihy s touto tematikou, ale liší se od nich zejména kvalitou zpracování grafické dokumentace a vysokou kvalitou tisku na křídovém papíře, v barevném provedení a s pevnou vazbou ve formátu B5, který umožňuje čitelnost a využitelnost zejména geologických map a obrázků a dokumentů. Kniha má 205 stran. Stejně jako jeho předchozí knihy se zabývá i historicko-topografickým a socioekonomickým popisem jezera a jeho pevninského zázemí a vzhledem k položené otázce, zabývá se i jeho vývojem v pleistocénu a holocénu až do dnešní doby. Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Tento název autor zvolil záměrně, neboť zejména v posledním desetiletí se rozvíjejí diskuze mezi klimatology, archeology a historiky a mezi odborníky různých profesí, zda přežije jezero probíhající globální klimatické změny. Jak autor uvádí v kapitole o vývoji jezera v pleistocénu až holocénu, celá náhorní plošina Altiplano prodělala velmi složitý geologický a geomorfologický vývoj, doprovázený různě rozsáhlým zaplavením území, až po dnešní jezero Titicaca, jehož stáří se odhaduje asi na 12 000 roků. Klimatické změny v dávné minulosti, poznamenané několika dobami ledovými a teplejšími meziledovými interglaciály, byly podstatně větší, než je tomu dnes a nikdy nedošlo k zániku jezera nebo k ohrožení jeho existence. Z toho se dá usuzovat, že pokud nedojde k zásadním katastrofickým událostem v důsledku kolize jihoamerické litosférické desky s oceánskou deskou pacifickou, těžko lze předpokládat, že by jen probíhající klimatické změny měly zásadní vliv na existenci jezera. Závěry autora jsou v rozporu s názory některých odborníků, kteří předpokládají, že globální změny klimatu způsobované člověkem povedou poměrně rychle k jeho zániku. K tomuto závěru došli zejména na základě údajů o trvalém poklesu vodní hladiny v letech 2005 až 2011. Jak správně autor předpokládal, od roku 2012 dochází opět ke zvyšování hladiny jezera na normální úroveň a zejména údaje o její výšce v roce 2013 a začátkem roku 2014 jsou přesvědčivé.

Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o.
Formát: B5, pevná vazba, celobarevná na křídovém papíře, 205 stran textu včetně obrázků.
Cena: 1434 Kč. Bez DPH
ISBN: 978–80–7453–455–3  – 2014

Objednat

Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Druhé rozšířené vydání

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů

První vydání knihy na křídovém papíře, v barevném provedení a s pevnou vazbou ve formátu B5 se vzhledem k luxusnímu provedení stalo velmi nákladnou záležitostí. Z uvedených důvodů autor přistoupil k vydání knihy v elektronické podobě na CD v pevném a barevném papírovém obalu, čímž se snížily náklady na desetinu ceny. Kniha v elektronické podobě je navíc velmi praktickou pomůckou pro uživatele, neboť umožňuje u obrázků, zejména geologických map a grafů, jejich zvětšení a využití pro praktické účely. Svojí nízkou cenou se stala přístupnou i studentům a všem zájemcům o problematiku jezera Titicaca. Elektronická podoba knihy navíc umožnila její rozšíření o některé nové kapitoly a doplnění dalších barevných fotografií. Většina těchto autorových fotografií byla i součástí několika výstav v české a slovenské republice a byla publikována v knihách či různých časopisech.

Druhé doplněné a rozšířené vydání

Vydavatel: Jan Sojnek, reklamní produkce.
Formát: stran 226 včetně barevných obrázků, fotografií, grafů a tabulek. CD v pevném barevném papírovém obalu A5.
Cena: 137 Kč bez DPH
ISBN: 978–80–905336–2–2  – 2014

Objednat

Cestopisné črty z levé a pravé kapsy

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů

Cestopisné črty z levé a pravé kapsy. Proč asi tento název knihy? Je to jen náhodný výmysl nebo smysluplný záměr? První pokusy autora knihy o psaní cestopisných zápisků se datují do roku 1961, kdy uveřejnil několik článků v místních novinách Rozkvět Novojicka. Byl to popis jeho návštěvy ostrova Západních Slovanů, Rujany a ostrova Hiddensee v Baltském moři. Bylo to svědectví jeho prvního „výletu“ do zahraničí, tehdy ještě s partnerkou, později manželkou Olgou. V letech 1961 až 1976, až do jejího předčasného skonu, společně absolvovali ještě mnoho zahraničních cest, z nichž některé jsou zaznamenány v samostatných knihách autora, jiné dosud jen v rukopisných poznámkách, některé v této knize. Mezi ně patří črta z návštěvy muzea inkvizice v Limě v roce 1975 a neuvěřitelné zážitky geologa, loretánce Manuela Córdovy – Ríose, který byl zajat Indiány v peruánské džungli a po více než desetiletém zajetí se mu podařilo uprchnout. To je tedy obsahem první části knihy s názvem „Cestopisné črty z levé kapsy“. „Cestopisné črty z pravé kapsy“ jsou již pozdějšího data. Protože v posledních dvou desetiletích minulého století autor knihy působil většinou v zahraničí a tyto zkušenosti a zážitky již popsal v samostatných knihách, v předkládané knize uvedené črty jsou zajímavými zážitky z jeho krátkých služebních cest v novém tisíciletí. Protože je geolog, ale i znalec některých jiných oborů, nejedná se v této knize jen o běžný cestovatelský popis navštívených zemí či lokalit, ale i o osobní postřehy a poznatky z návštěvy Velikonočního ostrova, kde se vyjadřuje k záhadě částečně pohřbených a po svazích posouvaných soch Moai, z návštěvy leprosária a Hemingwayova muzea na Kubě, z návštěvy Yucatanského poloostrova v Mexiku, kde se zabývá i otázkou zániku mayské kultury a vyjadřuje se k otázce konce světa dle mayského kalendáře. Velmi zajímavé jsou jeho postřehy z odborné návštěvy gigantického hydroenergetického díla Itaipú na řece Paraná v Brazílii a v Paraguay a z magických vodopádů Iguazú na řece Iguazú v Argentině. Jeho vyprávění o zvláštních zážitcích při návštěvě indiánské misie San Ignacio Mini v Argentině či z jeho humanitární mise při cestě do Gomelu v Bělorusku zní pochybovačně, ale jsou pravdivé. Autor zahrnul do této části knihy i osobní vyznání k cestovatelům Hanzelky a Zikmunda a složitou cestu vedoucí k udělení státního ocenění cestovatele a mořeplavce Eduarda Ingriše peruánskou vládou. Kniha obsahuje u některých kapitol i vybrané pasáže z cestopisných zápisků jeho kolegy, geofyzika, docenta RNDr. Pavla Bláhy, DrSc a kapitolu světově uznávané dermatoložky MUDr. Hany Zelenkové, CSc, členky prestižního klubu H+Z, „Rok 2009 na cestách“, s níž autor knihy v posledním desetiletí absolvoval mnoho odborných zahraničních cest. Kniha je doplněna autorovou bibliografií a anotacemi jeho knih s cestovatelskou tematikou.

Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o.
Formát: A5, barevný obal, 224 stran textu včetně obrázků.
Cena: 239 Kč.
ISBN: 978–80–7453–517–8  – 2014

Objednat

Knihy odborné:

Inženýrskogeo­logický průzkum pro přehrady, aneb „co nás také poučilo“

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů

I když nová kniha Otto Horského, kterou napsal se svým dlouholetým spolupracovníkem, geofyzikem Doc. RNDr.Pavlem Bláhou, DrSc, vybočuje z rámce činnosti členů ČKC (což je hlavně cestování), není tomu tak docela. Zatímco každý cestovatelský úspěch je v dějinách cestování zapsán zlatým písmem a vzpomínán celá desetiletí, ne li více, cestovatelské aktivity spjaté s praktickou činností, která mnohdy je tou nejlepší vizitkou o vyspělosti a kulturnosti našeho národa, zůstávají stranou. Při tom právě inženýrští geologové a geofyzici se dostávají do míst, kde se normální turista, ba dokonce ani cestoval, dostanou jen málokdy nebo s velkými obtížemi. A o to více, pokud se jedná o výstavbu přehrad čí přečerpávacích vodních elektráren, jejichž výstavba se projektuje a realizuje většinou v místech, kde lišky dávají dobrou noc. Takže, pokud se začtete do knihy autorů Otto Horského a Pavla Bláhy, nebude z toho pro vás vyplývat jen poučení „O čem je kniha“, ale dozvíte se mnoho zajímavého i o „hodných“ přehradách, které sloužily a slouží lidstvu bez problémů a k jejich prospěchu (např. přehrada Angat na Filipinách zásobuje vodou 15 milionů obyvatel), ale i o „zlých“ přehradách, které, jako třeba v případě přehrady Vaiont v Itálii, znamenaly v důsledku katastrofy (1963) nejen velké ekonomické škody, ale i obrovské ztráty na lidských životech. V případě Vaiontu zahynulo během katastrofy více než 3500 lidí a ze zemského povrchu bylo zcela smeteno městečko Longarone.Takže, milí cestovatelé, i když je kniha určena hlavně pro odborníky, geology, přehradáře, investory, nechceme vás od ní odradit. Oba autoři navštívili mnoho přehrad v mnoha zemích světa a většinou na nich i pracovali jako hlavní řešitelé, nebo experti. Můžeme jmenovat jen některé, jako jsou Španělsko, Peru, Filipíny, Kuba, Egypt, Itálie, Francie, Rakousko, bývalá Jugoslávie, Albánie, Uzbekistán, Kirgizstán, Tadžekistán, Kurdistán, Bulharsko, Polsko a další země. Jistě vás zaujme velmi bohatá barevná obrazová a fotografická dokumentace vodních děl, která je zajímavá i pro ty, kteří se nikdy touto problematikou nezabývali. Ostatně, v předchozích knihách, které již byly na stránkách informací Českého klubu cestovatelů a na stránkách klubu www.ckc.cz publikovány, šel nato Otto Horský obráceně. Napsal cestopisné povídání a do něj zasadil velké vodní stavby, jako třeba v knize „Peruánské postřehy“, kde pojednává o rozšíření energetického potenciálu hydrocentrály Machu Picchu či o sanaci skalního zřícení na řece Mantaro, nebo v knize „Osm roků na Kubě“, v níž pojednává o některých přehradách, kde působil jako expert, či v druhé obsáhlé části této knihy o inženýrskoge­ologickém průzkumu pro největší stavbu na Kubě, přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray.A jak vidíte z uvedeného názvu knihy, příroda na celém světě je tak složitá, že i my jsme se poučili.

Vydavatel: Repronis Ostrava
Formát B5, pevná vazba, celobarevná na křídovém papíře, 226 stran textu včetně obrázků, fotografií a tabulek, spoluautor doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc,
Cena: 390 Kč bez DPH
ISBN: 978–80–7329–207–2  – 2008

Objednat

Inženýrskogeo­logický průzkum pro přehrady, aneb „co nás také poučilo“

Druhé, rozšířené a doplněné vydání knihy v elektronické podobě.

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů

Začátkem března roku 2009 vydalo nakladatelství REPRONIS v Ostravě odbornou knihu „Inženýrskoge­ologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo“. Kniha pojednává v celé šíři problematiky o všech průzkumných metodách, které oba autoři při průzkumech pro přehrady aplikovali a uvádí praktické postupy a návody. Za velmi cenné a novátorské lze považovat zejména tu skutečnost, že více než teorii se oba autoři věnují praktickým příkladům, převážně z vodohospodářských staveb, kde prováděli průzkumné práce, nebo ze staveb, kde pracovali jako poradci, či je prostě jen navštívili a dokumentovali. Kniha se záhy stala nepostradatelnou pracovní pomůckou při průzkumu pro přehrady a osvědčila se i jako vysokoškolská učebnice. V roce 2009 byla navržena na udělení literální ceny nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňka Hlávkových“ za nejlepší publikaci v oblasti vědecké literatury. I když kniha v papírové podobě byla vydána v nákladu 1000 výtisků, dnes se dá říci, že je v podstatě až na pár výtisků rozebrána. Proto se oba autoři rozhodli zpracovat druhé, rozšířené a doplněné vydání. Upřednostnili její vydání v elektronické podobě, neboť takto se kniha stane ekonomicky dostupnou i studentům vysokých škol, případně i běžnému zájemci o vodní stavby. Toto nové vydání je rozšířeno o tři velmi důležité kapitoly, a to: 2.4 Přehrada Itaipu, 9.3 Přehrady speciálního využití a 9.4 Zanášení vodních nádrží.

Vydavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.
Formát: stran 292 včetně barevných obrázků, fotografií , grafů a tabulek. CD v pevném barevném papírovém obalu A5. Spoluautor doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc.
Cena: 137 Kč. bez DPH.
ISBN: 978–80–248–3437–5  – 2014

Objednat

The Application of Engineering Geology to Dam Construction or „What Experience Has Taught Us“

Inženýrskogeo­logický průzkum pro přehrady, aneb „co nás také poučilo“ v anglickém jazyce.

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů

The present publication is intended for those interested in the procedures used and the problems encountered in carrying out engineering-geological surveys for the design and construction of dams. The intention is to provide a basis for technical dialogue between engineering geologists, geophysicists, hydrogeologists, geotechnicians and other specialists on one hand, and investors, planners and designers on the other. The book should also be of use to those involved in the operation and management of dams and reservoirs. The book has been designed so that it can be used as a text in colleges and universities. It summarizes the results of work carried out by the authors, one an engineering geologist and the other a geophysicist, at different dam sites in the Czech Republic and abroad. Both authors have had a long career serving as experts or consultants in engineering-geology, and have visited many dam projects in other countries. This book is the outcome of their combined theoretical and practical experience. The book consists of an introduction, a conclusion, and eight technical chapters. In all of them, the authors have placed special emphasis on practical examples, since the scope of the tasks involved in carrying out and interpreting the results of engineering-geological surveys can best be understood by using case studies to illustrate the techniques used and the problems encountered. An effort has been made not to become too deeply involved in the theoretical background to the subject. Rather than dictating rigorous rules and standards, an attempt has been made to illustrate scenarios that might be encountered within the planning of a project and the operation of a dam. The authors have especially drawn attention to circumstances, the neglect of which can lead to significant increases in the costs of dam construction and that, in some cases, may make the operation of a dam impossible. In the introductory chapters the basic criteria for the choice of dam design are discussed in relationship to the characteristics of the selected site. The roles of geology, geomorphology, climate, ecology, and other features that affect the selection of the site for a dam are discussed. The basic principles and tasks of engineering-geological surveys for dam sites are described. Importance is placed on the division of the survey into stages corresponding to the design stages, as well as on the requirement that the survey must take account of all factors that affect safety during dam construction. Great attention is paid to the strategy of the survey, including a detailed list of the separate tasks involved. An important task of the book has been to draw systematic attention to the technical specifications and the planning of survey work, in which the investor, the designer, or simply the client who contracted the survey formulates the basic requirements that the survey should meet. The procedures used for engineering-geological mapping of the area of a hydro-engineering structure are described in detail paying special attention to the dam site itself. The method used to compile special-purpose engineering-geological maps is also explained. The scope of both preliminary and detailed hydrogeological surveys is described together with the methods used to check the condition and correct function of hydrogeological boreholes using geophysical techniques, TV cameras, etc. In the second part of the book, the applications of geophysical measurements at various stages of a survey are explained. The use of particular geophysical methods to solve specific problems is illustrated by case studies. Emphasis is placed on the importance of collaboration between the engineering geologist and the geophysicist in defining the problems to be solved, and planning and carrying out the tasks required by the survey. A description of the scope of direct survey work follows, paying special attention to the study of the site directly affected by the construction of the dam itself and to the delineation of the area to be covered by the preliminary and detailed surveys. The methodology used for comprehensive documentation of exploratory workings is assessed in great detail. The authors also pay particular attention to the general principles governing a geotechnical survey, and the methods used to carry it out. The main types of field and laboratory geotechnical tests are described. An important sub-chapter deals with the systematic correlations and the empirical relationships between the mechanical and physical properties of rocks. In the last section of the book, the procedures used for engineering-geological surveys of the backwater areas of dams are described. Special attention is given to the modification of the banks of water reservoirs by processes of abrasion, suffosion and landslides. The methods used to map and monitor these effects are described and examples of remedial procedures used to counteract these geodynamic processes are given. In this book the authors have done their best to describe the procedures used for the engineering-geological and geotechnical surveys of dam sites and backwater areas, drawing attention to the problems that can be encountered in the design and construction of dams. The recommended working procedures have been described systematically. All the problems analysed in this book and the methods used to solve them are illustrated by practical examples. The authors trust that their experience of engineering geology and its applications gained over many years and described in this book will be of interest not only to experts, but also to students and the wider public interested in the global management of water resources.

Rozšířené a doplněné vydání knihy Inženýrskogeo­logický průzkum pro přehrady, aneb „co nás také poučilo“

Vydavatel: Repronis Ostrava
Formát: B5, pevná vazba, celobarevná na křídovém papíře, 296 stran textu v anglickém jazyce, včetně obrázků, fotografií a tabulek. Spoluautor doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc,
Cena: 22 EURO nebo 610 Kč, bez DPH
ISBN: 978–80–7329–278–2  – 2011

Objednat

The Application of Engineering Geology to Dam Construction, or „what experience has taught us“

Druhé, rozšířené a doplněné vydání knihy v elektronické podobě.

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů

Po úspěšném uvedení knihy v angličtině – dnes je již ve více než padesáti zemích světa, vydala v roce 2014 Univerzita Komenského v Bratislavě její přepracované a doplněné vydání v elektronické podobě. Toto druhé vydání knihy obsahuje i poznatky obou autorů z pracovní návštěvy nejvýkonnějšího hydroenergetického díla na světě, přehrady Itaipú v Brazilii a Paraguayi (2013). Tato kapitola je zde zpracována velmi komplexně a může sloužit jako základní informace jak pro běžného cestovatele, tak pro odborníky, kteří hodlají toto dílo, hodné zařazení mezi technické divy světa, navštívit. Kniha obsahuje 321 stran a desítky barevných fotografií, obrázků a tabulek. Všechny popisované přehrady jsou v tabulce uvedeny včetně souřadnic, takže je snadné je dohledat a navštívit. Podrobné informace možno získat od autorů na adrese: horsky@horsky.og, nebo blaha@geotest.cz

The English book edition in hardback was published in 2011 in a print run of 1,000 copies and is already 70 % sold out. This book editionon a CD is supplemented by certain other subchapters and knowledge.

Vydavatel: Univerzita Komenského v Bratislavě.
Formát: stran 321 včetně barevných obrázků, fotografií , grafů a tabulek. CD v pevném barevném papírovém obalu A5. Spoluautor doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc.
Cena: 137 Kč. bez DPH nebo 5 EURO.
ISBN: 978–80–223–3596–6  – 2014

Objednat

Investigaciones Ingenierogeológicas para las Obras Hidrotécnicas.

Inženýrskogeo­logický průzkum pro hydrotechnické stav­by

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů

El estudio Ingenierogeológico y Geotécnico del lugar del emplazamiento de una presa y de embalse es una tarea progresiva y continua, e sin ninguna duda, muy seria e importante. Comienza por el análisis de la documentación y termina con la auscultación de la obra en servicio. La progresión de tareas comprende etapas bien definidas, correspondientes con etapas del proyecto de la obra. Precisamente para las etapas iniciales, los que son de mayor importancia para el desarrollo del proyecto, se propone por este instructivo una sistemática de trabajo, definiendo en general las tareas que forman parte de cada etapa, estableciendo las premisas y pormenorizando cada investigación en particular. Aunque este instructivo el autor terminó escribir en el aňo 1983 y era impreso por primera vez por el Büró Geológico Checo, es decir, hay que calcularlo ya como el trabajo bastante viejo y en muchos sentidos superado, presentamos su nueva edición, agregando solamente algunos nuevos anexos. Es por la razón siquiente: los métodos y sistemática de trabajo de las investigaciones ingeniero geológicas y geotécnicas para las presas y embalses presentados en este libro son modernos e innovadores y no se han cambiado tanto. Lo que sí, lo que ha logrado mucho desarrollo gracias a la modernización de equipos y de técnicas de investigación, es la geofísica aplicada a la construcción. Métodos modernos de las investigaciones geofísicas para las obras hidrotécnicas presentados en este libro en el anexo, lograron el desarrollo tan exitoso gracias a la colaboración muy estrecha entre geofísico prof. RNDr. Pavel Blaha, DrSc e ingeniero geólogo Ing. Otto Horsky, CSc. En el libro presentamos además de muchos ejemplos prácticos de las repúblicas Checa y Eslovaca también ejemplos de los trabajos concretos de Peru, Cuba, Espaňa y de varios otros países. Es por la razón, que el autor del libro trabajó tres aňos en Espaňa y cuatro aňos colaboró con los especialistas cubanos como el Asesor Principal del Ministerio de las Construcciones de Cuba y los cuatro aňos más como el jefe de las investigaciones para la Hidroacumuladora en el Escambray.

Vydavatel: Geotest Brno, a.s.
Formát: A4, barevný obal, celobarevná kniha na křídovém papíře, 290 stran textu včetně obrázků, fotografií, grafů a tabulek.
Cena: 24 EURO nebo 650 Kč bez DPH a bez dopravních nákladů..
ISBN: 80–239–1679–3  – 2003

Objednat

Investigaciones Ingenierogeológicas para las Obras Hidrotécnicas.

Kniha v elektronické podobě.

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů

Vzhledem k vysokým nákladům na tisk knihy ve formátu A4 v celobarevné podobě a na křídovém papíře a k vysokým dopravním nákladům (kniha váží 2 kg), bylo přistoupeno i k vydání knihy v elektronické podobě. To umožnilo její zaslání do mnoha zemí světa, kde se mluví španělsky. Nic-méně, kniha v papírové podobě je používána jako vysokoškolská učebnice na některých univerzitách v Peru, v Mexiku, ve Španělsku, na Kubě a Kostarice.

Vydavatel: Geotest Brno, a.s.
Formát: stran 292 včetně barevných obrázků, fotografií , grafů a tabulek. CD v pevném barevném papírovém obalu A5. Autor přílohy „Grupo Geofísico“ prof. RNDr. Pavel Bláha, DrSc..
Cena: 5 EURO nebo 137 Kč. bez DPH.
ISBN: 80–239–1679–3  – 2003