JAN ŽIŽKA – KNIHY A CESTOPISY

Podíl USA na vzniku sovětské supervelmoci – Česká republika a svět ve 20. a 21.století

Autor: Ing.Mgr. Jan Žižka – člen Českého klubu cestovatelů – autor celkem 5 knih

V uvedené knize autor zhodnocuje své bohaté zkušenosti a poznatky z dlouholeté diplomatické práce. Z tohoto hlediska má knížka do určité míry charakter politologický, ale nepostrádá ani zajímavosti z cestovatelské problematiky a navíc je zde doplňkově věnována pozornost takovým podstatným záležitostem jako je základní lidská slušnost, etika, dobré chování a také lidská práva.

To určité politologické označení platí zejména o klíčové kapitole, která dala i název samotné knize, tedy „Podíl USA na vzniku sovětské supervelmoci“. Platí to však i o dalších kapitolách, kde se autor věnuje dnes již neexistujícímu socialistickému společenství a SSSR, rozvojovému světu se zvláštním zaměřením na Sjednocenou arabskou republiku-Egypt a kapitalistickému světu se zvláštním zaměřením na USA a Islám a Evropu.

Vyloženě cestování jsou věnovány kapitoly, Mexico, Itálie, Řecko a Skandinávie – Norsko.

Slovo o knize

Autor textu: Ing. Otto Horský, CSc – člen Českého klubu cestovatelů

Když mě Jan Žižka v roce 2011 požádal o slovo úvodem k jeho první knize Za sedmi novodobými divy světa, převzal jsem tento úkol s opravdovou radostí, neboť tato kniha je nejen o cestování, ale i o jeho životní filosofii, která je a vždy byla korunována snahou o kultivaci české společnosti. Právě proto stál spolu s manželkou Evou u myšlenky a zrodu Money Clubu, občanského sdružení, jehož akce, ať již cestovatelské, nebo vzdělávací, resonují nejpalčivějšími problémy dnešní doby nejen u nás, ale i v jiných částech světa. Ale o tom je jeho další kniha, Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny, vydaná v roce 2012. Jeho další dvě knihy ukazují, že v naší společnosti je co kultivovat, neboť častokrát dochází k porušování principů základních hodnotových pilířů naší společnosti. Vytratila se slušnost, důvěra, profesionalita, místo ohleduplnosti často nastupuje bezohlednost. A o tom právě pojednávají obě jeho knihy. V té první, vlastně jeho třetí, Amnestii jsem nepřijala, vydané v roce 2013, líčí na pozadí životních příběhů dlouhotrvající boj manželky Evy za zproštění z obžaloby, vznesené proti ní neprávem Komerční bankou. Z jednotlivých příběhů přímo vyzařuje hluboké lidství a úcta k lidem, kteří něco umějí a přinášejí naší společnosti prospěch a zklamání nad tím, že těch je rozhodně méně, než těch, kteří vše hodnotí jen penězi a neštítí se zvolit k tomu jakékoliv prostředky, včetně klientelismu a korupce. Tato kniha ukazuje nejen vysoké morální kvality autora knihy a jeho manželky Evy, ale vypovídá i o nesmírné odvaze, s níž se oba postavili proti nespravedlivému nařčení a jako základní prioritu postavili očistění svého jména a svých blízkých. Proto také Eva amnestii nepřijala, neboť nebyla ničím vinná. A zde bych vysoce vyzvedl osobnost mého přítele Jana, neboť ten se s bojovným duchem za ni postavil a neúnavně, někdy úspěšně, jindy méně úspěšně, postupovali spolu proti nespravedlivému nařčení. A nakonec, po třinácti letech spravedlivého boje, tento dovedli do vítězného konce. A o tom je jeho kniha Cesty za poznání a po 13 letech spravedlnost pro Evu Žižkovou, vydaná v roce 2015.

Hlavním nosným prvkem jeho páté knihy je podíl USA na vzniku sovětské supervelmoci. Abychom autora a jeho záměr pochopili, musíme především vyjít z toho, že v životě prošel několika poměrně výrazně odlišnými obdobími, díky čemuž získal velmi dobrý a především nezkreslený a objektivní pohled o světovém dění. Již v dětství prožil svůj první politicko-ideologický střet, když jeho spolužačka bez větších znalostí zcela nekriticky hodnotila tehdejší Sovětský svaz. Ke zcela zásadnímu politickému střetu, jehož jsem byl i já spolu s Janem Žižkou přímým účastníkem, došlo v roce 1966 na mezinárodním budovatelském táboře v Egyptě. Tábora se zúčastnilo 21 delegací z Evropy, Asie a Afriky, z toho ze socialistických zemí východního bloku to byly Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Východní Německo, Jugoslávie a samozřejmě Sovětský svaz. Naše sedmičlenná delegace měla „tu smůlu“, že nás ubytovali ve stejné budově spolu se Západními Němci a Japonci. Netrvalo dlouho, a delegace východního bloku svolaly kvůli nám společné jednání, jehož výsledkem byla rezoluce, že se musíme okamžitě odstěhovat do jiné budovy, abychom nebyli nakaženi západními imperialisty.To jsme samozřejmě razantně odmítli s tím, že hlavními zásadami budovatelského tábora jsou snaha o sbratření mládeže celého světa, diskuse o svobodě, míru, náboženské a rasové snášenlivosti v atmosféře vzájemného společného porozumění, respektu a úcty. Roztržka byla neřešitelná a padla výhrůžka, že bude zaslána protestní nota do Československa s žádostí o naše odvolání z tábora a pádné potrestání. Co by z toho mohlo vyplynout pro Jana Žižku, je více než zřejmé. A zde musím vyzvednout jeho zcela zásadní a odvážný postoj. V té době byl studentem Moskevského institutu mezinárodních vztahů a snil o kariéře diplomata. Přesto se nenechal podobnými výhrůžkami zastrašit.

Autor reaguje na často zjednodušující hodnocení mezinárodní situace a dění po II. Světové válce a po rozpadu Sovětského svazu některými našimi, zejména mladšími historiky, kteří se nechávají ovlivnit současnými politickými a ideologickými faktory. A to je špatně. Každý národ, pokud chce být úspěšný, se musí poučit ze své vlastní historie a musí na ní stavět. Pokud je ale hodnocena jen z pohledu současně platných nebo požadovaných politických a ideologických aspektů, pak tato cesta nikam nevede. Historie by měla být posuzována a hodnocena celkově, neměly by z ní být vytrhávány jen části a období, která se nám buď líbí, nebo nelíbí. Musí být opírána o fakta, nezatížená současným, mnohdy zkresleným pohledem na svět. Události musí být líčeny tak, jak opravdu byly, ne tak, jak by někdo chtěl, aby byly interpretovány. A právě v tom vidím velký klad této knihy. Jan Žižka jako kariérní diplomat který se k tomuto poslání dopracoval ne prostřednictvím kariéry politické či stranické, ale vlastním studiem a objektivním poznáváním světa, poskytuje na základě vlastních zkušeností a z vyprávění přátel a mnoha velmi významných světových osobností kritický pohled na minulé i současné světové události. Pohled ničím nezatížený, neboť svět nehodnotí jako historik, ale jako vyprávěč. Dochází k jednoznačnému závěru, že svět nikdy nebyl a ani dnes není černobílý, ani bílo černý. Podle něj konfrontační politika není užitečná a jednoznačně preferuje partnerství a kooperaci mezi národy a zdůrazňuje potřebu širšího dialogu s Ruskem, které bylo po rozpadu sovětského impéria Spojenými státy považováno za bezvýznamného hráče na mezinárodním kolbišti. A některá vyjádření určitých špičkových představitelů USA chápala ruská strana jako urážku a velké ponížení. Důsledkem toho byla na ruské straně mobilizace ke zvýšené ostražitosti. A jak autor uvádí, Rusové dokážou v určitých ?mimořádných situacích? projevit úžasný patriotismus, odvahu a nezlomnou vůli vůli překážky překonat a zvítězit. Ale o tom je hlavní nosná část knihy o podílu USA na vzniku sovětské supervelmoci.

Závěrem snad mohu jen říci, že knihu považuji za velký přínos a všem ji doporučuji, neboť přináší výklad světových událostí z pohledu kariérního diplomata, který se záměrně vyhýbá hodnocení některých historických souvislostí. Toto hodnocení ponechává záměrně a nepochybně profesionálním historikům. Kniha je však hodnotná i z pohledu cestovatele, neboť v kapitolách o uskutečněných superexpedicích do Mexika, Itálie, Řecka a Skandinávie a zejména z jeho postřehů z diplomatické činnosti v zemích rozvojového světa se čtenář dozví mnoho zajímavých a důležitých informací. A jak napovídá podtitul knihy „Česká republika a svět ve 20. a 21. století“, autor se v knize zabývá i jinými žhavými tématy, jako jsou lidská práva, Islám a Evropa, vliv globalizace světa na Českou republiku. Ale také tématy etickými, slušností a dobrým chováním a v souvislosti s tím se ptá: „Máme správné hrdiny pro mládež?“ Na tuto otázku mimo jiné v knize odpovídá: „Mým fantastickým vzorem je v tomto směru pan Miroslav Zikmund, který má už pouze kousíček do stovky a stále vyloženě překypuje neuvěřitelnou chutí a energií. Jsme s Evou Žižkovou členy renomovaného Klubu H + Z a tak máme možnost jedenkrát ročně se s panem Miroslavem Zikmundem ve Zlíně setkat a pohovořit si s ním. Ohromně si toho oba vážíme. Je jen velmi málo lidí tohoto neuvěřitelného formátu. Sešli jsme se sním v únoru 2016 ve Zlíně, kdy pan Miroslav Zikmund oslavil svých neuvěřitelných 97 let. Říkám to proto, že jsem skálopevně přesvědčen, že pan Miroslav Zikmund je právě ten správný vzor pro mladé a starší, i pro ty nejmladší a také nejstarší! Špičkový profesionál a fantastický člověk, jakých by mělo být co nejvíce. Je jich však bohužel spíše jako šafránu.“

Počet stran: 170 stran textu, včetně fotografií
Vydavatel: Jan Žižka, Jesenice 2017
Tisk: Akcent Vimperk
ISBN: 978–80–270–0884–1
Cena: 200 Kč

Objednat

Za sedmi novodobými divy světa, aneb Poučné a veselé příhody z cest Money Club České spořitelny kolem světa s CK ESO travel

Autor: Ing.Mgr. Jan Žižka – člen Českého klubu cestovatelů – autor celkem 5 knih

Uvedená kniha popisuje prvních 12 superexpedicí, které byly zrealizovány v letech 2003 – 2010 v rámci cestovatelské sekce Občanského sdružení Money Club České spořitelny. Jedná se o následující superexpedice: Svatý Petrohrad, Moskva a okolí, Jihoafrická republika – Zimbabwe – Viktoriiny vodopády, Čína, Singapur – Austrálie – Nový Zéland, Kyjev – Ukrajina, Peru – Bolivie – Brazilie, Vatikán – Řím, Indie ? Nepál, Svatá Země – Jordánská Petra, Kuba, Japonsko – Jižní Korea.Nejméně se jedné superexpedice zúčastnilo deset a nejvíce 36 cestovatelek a cestovatelů.

Hlavním kritériem při výběru jednotlivých destinací byl záměr seznámit se postupně s nejvýznamnějšími a zároveň nejzajímavějšími regiony, zeměmi a místy současného světa. Itinerář každé superexpedice byl postaven tak, aby si všechny účastnice a všichni účastníci udělali co nejbohatší, ale také co nejobjektivnější obraz o navštívené destinaci. Proto byla vypracování každého itineráře věnována zcela mimořádná pozornost. A velmi důležité bylo to, že se nikdy a nikde zbytečně neztrácel čas. Každá minuta se bez jakékoliv nadsázky velice efektivně využila. Jinými slovy, itinerář nikdy nezůstal jen na papíře, ale jeho jednotlivé části a body se vždy 100 % splnily.

Uvedená knížka nepředstavuje klasický cestopis.Obsahuje příběhy členek a členů Klubu, kteří jsou spolu v kontaktu po celý rok, na cestách.

Počet stran: 132 stran textu, včetně fotografií
Vydavatel: Repronis, 2011
Tisk: Grafico, s.r.o., Opava
ISBN: 978–80–7329–268–3
Cena: 200 Kč

Objednat

Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny

Autor: Ing.Mgr. Jan Žižka – člen Českého klubu cestovatelů – autor celkem 5 knih

Předmětná kniha je věnována Občanskému sdružení Money Club České spořitelny a vybraným epizodám z nedávné historie České spořitelny.

Značná pozornost je zde však věnována i cestovatelským aktivitám, i když v tomto případě se jedná v podstatě výhradně o služební cesty. Jsou však nesporně velmi zajímavé, vzhledem k programu a významu zasedání, se kterými jsou spojeny a také díky destinacím, kde uvedená zasedání a akce proběhla.

Jsou to především tři světové kongresy spořitelen. 18.světový kongres v Tokiu v roce 1996, 19.světový kongres v Berlíně v roce 2000 a 20.světový kongres v Madridu v roce 2003. Program všech tří kongresů byl nesmírně zajímavý, aktivně se ho zúčastnili politické špičky všech tří zemí, včetně krále a královny Španělska, prezidenta a kancléře Německa a mnozí další představitelé uvedených zemí. Kongresy byly rovněž spojeny s návštěvami zajímavých míst v těchto významných zemích.

Zajímavá je nepochybně i část věnovaná Výročním zasedáním Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v HongKongu a ve Washingtonu v letech 1997 – 1999. A bez zajímavosti rovněž nejsou ani lyžařská mistrovství rakouských spořitelen, samozřejmě za účasti České spořitelny, v rakouských Alpách v letech 2007 – 2010.

Počet stran: 164 stran textu, včetně fotografií
Vydavatel: Repronis, 2012, Ostrava
Tisk: Grafico, s.r.o., Opava
ISBN: 978–80–7329–328–4
Cena: 200 Kč

Objednat

Amnestii jsem nepřijala, Eva Žižková – životní příběhy

Autor: Ing.Mgr. Jan Žižka – člen Českého klubu cestovatelů – autor celkem 5 knih

Uvedená kniha věnuje velkou pozornost Švýcarsku, Alžírsku a Mauretánii. Ve Švýcarsku pracoval autor knihy jako řadový diplomat. V Alžírsku a v Mauretánii jako československý velvyslanec. Švýcarsko a Alžírsko velmi důkladně procestoval. Mauretánii opakovaně navštívil.

V knize je rovněž věnována pozornost Spojeným státům, Belgii a Norsku, kam autor knihy zavítal jako zástupce Banky Bohemia a České spořitelny.

Celou knihou se jako červená niť vine příběh Evy Žižkové, celoživotní partnerky a manželky autora knihy (v roce 2016 oslavili svoji „Zlatou svatbu“), která čelila celých dlouhých 13 let trestnímu stíhání. Stíhání naprosto neodůvodněnému a v podstatě uměle vygenerovanému. Velmi stručně řečeno, šlo o následující, část nejvyšších představitelů Komerční banky se pokusila shodit svoji odpovědnost a svoje závažné chyby (pokud to nebylo něco horšího) na několik řadových pracovníků. Eva Žižková nepřijala amnestii prezidenta České republiky ze dne 1.ledna 2013 a jako jediná dotáhla svoji kauzu až do konce. Jak to nakonec dopadlo se dočtete v další knize „Cesty za poznáním a po 13 letech spravedlnost pro Evu Žižkovou“.

Počet stran: 141 stran textu, včetně fotografií
Vydavatel: Jan Žižka, Jesenice 2013
Tisk: Akcent Vimperk
ISBN: 978–80–260–4396–6
Cena: 200 Kč

Objednat

Cesty za poznáním a po 13 letech spravedlnost pro Evu Žižkovou

Autor: Ing.Mgr. Jan Žižka – člen Českého klubu cestovatelů – autor celkem 5 knih

Předmětná kniha věnuje pozornost především bývalému Sovětskému svazu, konkrétně Rusku, Uzbekistánu, Tádžikistánu, Turkménii, Severnímu Kavkazu, Abcházii, Gruzii, Krymu, Ukrajině, Sibiři, především Irkutské oblasti a Jezeru Bajkal.

Dále potom Velkému Západu USA, Španělsku, Indočíně (Vietnamu, Laosu a Kambodži), Kanadě, Francii (Zámkům na Loiře a Paříži) a Argentině.

A v návaznosti na předchozí knihu „Amnestii jsem nepřijala, Eva Žižková – životní příběhy“ se zde hovoří o úspěšném ukončení 13letého neodůvodněného a vykonstruovaného trestního stíhání Evy Žižkové, které ukončil dne 29.října 2014 Vrchni soud v Praze, který Evu Žižkovou v plném rozsahu zprostil obžaloby. V souvislosti s touto kauzou je v knize jedna kapitola věnována Janě z Arcu, která patří mezi velké vzory Evy Žižkové, ale i autora knihy.

Počet stran: 160 stran textu, včetně fotografií
Vydavatel: Jan Žižka, Jesenice 2015
Tisk: Akcent Vimperk
ISBN: 978–80–260–8116–6
Cena: 200 Kč

Objednat