Výňatek ze stanov a interních ustanovení

ČESKÝ KLUB CESTOVATELŮ sdružuje cestovatele zabývající se zejména individuální, nebo kolektivní expediční a cestovatelskou činností, ale také jednotlivce a zájmové skupiny osob zabývající se přírodními sporty majícími vztah k cestování, pobytu v přírodě a překonávání přírodních překážek, např: horolezectví, paragliding, kaňoning, rafting apod.

Cílem činnosti klubu je zviditelnění a propagování jednotlivých osobností, členů klubu a tím i České republiky na poli expedičním, cestovatelském a přírodních sportů. Dále pomoc cestovatelům s vydáváním a distribucí jejich děl (knih, reportáží, filmů, fotokalendářů…) Dalším cílem je organizování expedic a cest pro členy, případně organizování sportovních akcí ve stejných oblastech či zajištění účasti členů na takovýchto akcích u nás i v zahraničí. Důležité je také pořádání výstav a přednášek.

Členství je dobrovolné. Členem sdružení se může stát každá fyzická a právnická osoba, nebo kolektiv osob. Členy klubu mohou být občané České republiky stejně jako občané jiných zemí. Členství není nijak omezeno věkem, národností ani státní příslušností. Není podmínkou, aby člen klubu byl cestovatelem či sportovcem. Z členství v klubu typu nevyplývají žádné povinnosti.

Registrační poplatek: Členové typu A a B ho nemusí platit, v tom případě však neobdrží průkazy a při přechodu na vyšší typ členství bude nutno doplatit registrační poplatek v aktuální výši. Nyní je poplatek 60,– Kč a slouží k pokrytí administrativních nákladů spojených s vystavením a zasláním průkazu člena.

Veškeré příspěvky byly až do odvolání zrušeny. Můžete se přihlásit, zatrhněte si zvolené členství, ale NEPLAŤTE!

Druhy členství:

  1. veřejné členství – je ZDARMA, veřejný člen má možnost účastnit se akcí klubu.
  2. základní členství – základní členství – 70 Kč/kalendářní rok – základní člen dostává 1× ročně informace o činnosti klubu a o připravovaných akcích, kterých má možnost se účastnit.
  3. standardní členství členství – 290 Kč/ kalendářní rok – standardní člen dostává několikrát ročně informace o činnosti klubu, má možnost se účastnit všech akcí klubu a má právo nakupovat se slevou ve vybraných prodejnách sportovní a outdoorové vybavení, horská kola, GPS navigační přístroje, fotografické přístroje a materiál, mapy a průvodce… Má také nárok na slevy na různé služby a další výhody klubu.
  4. čestné členství – čestný člen má stejná práva jako člen typu C a je osvobozen od placení členských příspěvků. Čestné členství se uděluje jen výjimečným osobnostem.
  5. významné členství členství – uděluje se osobám, kolektivům a firmám, které významným způsobem přispěly k činnosti, rozvoji, nebo propagaci klubu. Významný člen má stejná práva jako člen typu C a je osvobozen od placení členských příspěvků.
  6. exkluzivní členství – řídí se zvláštními, individuálními ustanoveními, danými konkrétní smlouvou, případ od případu. Jde o zástupce klubu,kteří řídí jeho činnost.

Ze závazků vůči třetím osobám nejsou členové s druhem členství A, B, C, D a E jakkoli zavázáni ani nenesou odpovědnost za jednání Českého klubu cestovatelů.

Z tohoto důvodu nemají právo podílet se na vedení a řízení klubu ani na jeho hospodaření. Nenesou žádnou odpovědnost za škody vzniklé činností, nebo hospodařením klubu. Nepodílejí se na ztrátě, ale ani na zisku, nebo na majetku klubu.

Placení příspěvků: Jedenkrát ročně, vždy v posledním čtvrtletí roku na další rok. Pokud se člen během roku rozhodne přestoupit na vyšší druh členství, stačí jen doplatit. Platí se na účet klubu. Variabilní symbol: prvních 6 čísel rodného čísla (dat. nar.) + dat. svátku ve čtyřmístném tvaru (příklad: Oskar nar. 5. prosince 1973, svátek 1.8. = var. symb. 7312050108 (ženy k měsíci nar. připočítávají 50) Zrušení členství:

  1. dobrovolným vystoupením ze sdružení a to doručením písemné žádosti o zrušení členství výkonnému výboru sdružení Český klub cestovatelů. V takovém případě členství zaniká následujícím dnem po odsouhlasení výkonným výborem, nebo prezidentem sdružení. Nezaplatí-li člen členské příspěvky na další období, nebude jeho členství zrušeno, ale nejpozději v únoru převedeno automaticky na členství typu A.
  2. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby.
  3. vyloučením

Český klub cestovatelů, Rozdrojovice DS 10/3, 664 34 Kuřim
Číslo účtu u ČSOB: 203499403 / 0300